Algemene voorwaarden

Door je bezoek aan 1908.nl of het gebruik van 1908.nl social media kanalen ga je stilzwijgend en onvoorwaardelijk akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden. Bij het aanmaken van een 1908.nl account ga je uitdrukkelijk akkoord met deze Algemene voorwaarden. 1908.nl kan deze Algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen zonder kennisgeving. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn geldig vanaf het moment waarop deze wordt gepubliceerd. 1908.nl adviseert bezoekers regelmatig de Algemene voorwaarden te raadplegen en te controleren. 

Aansprakelijkheid

1908.nl besteed constante zorg en aandacht aan de inhoud en samenstelling van de berichtgevingen en stelt zich tot doel om altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Desalniettemin kan 1908.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit daarvan. De op 1908.nl website en social media kanalen aangeboden informatie kan worden gewijzigd en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddelijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. 1908.nl garandeert niet dat de website en social media kanalen te allen tijde ononderbroken beschikbaar zijn. 1908.nl behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving de technische kenmerken en toegankelijkheid van de website(s) en social media kanalen te optimaliseren of aan te passen. 1908.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe en/of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van 1908.nl, het gebruik van informatie die door middel van 1908.nl is verkregen of de (tijdelijke) onmogelijkheid om 1908.nl te kunnen bereiken. 

Toegang tot en het gebruik van onze website en social media 

Je hebt het recht om onze website(s) en social media kanalen voor privédoeleinden te gebruiken. Commercieel gebruik (zoals onder meer het gebruik van (delen van) de website(s) en social media kanalen om advertentie-inkomsten te verwerven of het (gedeeltelijk) overnemen van content) is verboden. Je mag de normale werking van onze website(s) en social media kanalen niet hinderen en dient de volgende gebruiksvoorwaarden na te leven op onze website(s) en social media kanalen:

- Maak geen inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van 1908.nl of van de auteurs, in ruime zin, die werken op onze website(s) en social media plaatsen;
- Hinder niet het gebruik door andere bezoekers van onze website(s) of social media;
- Verspreid geen spam, virussen, malware of andere ongepaste berichten of informatie via onze website(s) en social media;
- Ontwijk en/of hinder niet de beveiliging van onze website(s) en social media;
- Gebruik geen middelen voor het zoeken of indexeren van (delen van) onze website(s) en social media, zoals onder meer robots of spiders. 

Bij het niet naleven van een of meer van deze gebruiksvoorwaarden behoudt 1908.nl zich het recht voor om je de toegang tot onze websites en social media te weigeren.

1908.nl account

Indien je een 1908.nl account aanmaakt, stem je er uitdrukkeijk mee in om correcte, actuele en volledige informatie te verstrekken zoals gevraagd bij het aanmaken van het 1908.nl account en deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk te actualiseren.

Na het aanmaken van een 1908.nl account ontvang je een bevestigingsmail. Je inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om de inloggegevens te exploiteren of in gebruik te geven aan derden. Indien je het vermoeden hebt dat je inloggegevens in handen van derden zijn gekomen, ben je verplicht om 1908.nl hiervan direct op de hoogte te stellen via info@1908.nl.

1908.nl heeft te allen tijde het recht een 1908.nl account tijdelijk of permanent te blokkeren. Dit kan bijvoorbeeld wanneer een gebruiker naar het oordeel van 1908.nl in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden. 

Gedragsregels

Indien je een 1908.nl account hebt aangemaakt en/of de website de mogelijkheid biedt om content te plaatsen (zoals reacties onder artikelen, blogberichten, foto’s, video’s, berichten op lezersfora, reacties op social media kanalen van 1908.nl, etc.) dan zijn de volgende gedragsregels van toepassing:

- Zorg voor een beleefde houding
- Maak jezelf bekend
- Probeer een nieuwe invalshoek aan de discussie toe te voegen
- Geef argumenten voor je mening
- Schrijf een reactie in begrijpelijk, beschaaf en goed Nederlands
- Scheld niet op andere reageerders, auteurs of personen die in stukken voorkomen
- Discrimineer en kwets niet, zet niet aan tot haat of geweld 
- Maak je niet schuldig aan digitaal schreeuwen, zoals het overmatig gebruik van hoofdletters, vraag- en uitroeptekens
- Plaats geen reclame uitingen
- Plaats geen persoonsgegevens van derden
- Maak geen inbreuk op (intellectuele eigendoms) rechten van anderen
- Plaats geen links naar onrechtmatige publicaties, danwel illegale zaken (bijvoorbeeld software, muziek, etc.)
- Indien je een link plaatst in je reactie, leg dan uit waarom de link relevant is of wat deze toevoegt aan de discussie.

1908.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor enige door jou of derden geplaatste reactie of content uit. Je bent zelf aansprakelijk en vrijwaart 1908.nl voor aanspraken van derden en voor daarmee samenhangende schade, boetes en kosten die verband houdt met de geplaatste reacties en content. 1908.nl behoudt zich het recht voor zonder verdere opgaaf van reden in reacties te schrappen, deze volledig te verwijderen, danwel deze te weigeren.

Door plaatsing van enige content op onze websites en social media kanalen, geef je 1908.nl een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook. Indien je geen rechthebbende bent van de geplaatste content dien je toestemming te hebben van de rechthebbende voordat je tot plaatsing overgaat en de naam van de rechthebbende te vermelden indien deze dat wenst. Tevens dien je bij plaatsing of inzending van beeldmateriaal toestemming te hebben van de geportretteerde(n).

Links naar andere websites

Onze website(s) en social media bevatten links naar websites van derden. Dit betekent niet dat 1908.nl deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft 1908.nl enige garantie met betrekking tot de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van deze websites. 1908.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor dergelijke websites en de daarop aangeboden informatie.

Promotionele activiteiten

Op 1908.nl kunnen verwijzingen staan naar aanbieders van (online) kansspelen. Bezoekers die deel willen nemen aan kansspelactiviteiten dragen daarvoor eigen verantwoordelijkheid. 1908.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor deelname, risico’s, schade of verliezen. 1908.nl is te allen tijde tegen illegale activiteiten, in welke vorm ook, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor acties van de overtreder. Let op: Kansspelen brengen risico’s met zich mee. Een kansspel betekent dat je geld kunt winnen, of verliezen. De gevolgen hiervan zijn voor de speler(s) van het kansspel. 1908.nl draagt daarvoor op geen enkele wijze verantwoordelijkheid. ‘Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+’

Intellectuele eigendomsrechten

De rechten met betrekking tot 1908.nl en haar logo, zoals de auteurs- en merkrechten, berusten uitsluitend bij 1908.nl. Deze rechten worden uitdrukkelijk en zonder uitzondering door 1908.nl voorbehouden. 

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteurs-, databank- en naburige rechten) met betrekking tot de inhoud, presentatie en opmaak (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) van de website 1908.nl en gerelateerde websites, social media kanalen en andere digitale en fysieke uitgaven, berusten uitsluitend bij 1908.nl en/of haar licentiegevers en worden eveneens uitdrukkelijk voorbehouden. Deze inhoud en opmaak zijn alleen bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Zonder voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van 1908.nl is het onder meer niet toegestaan de inhoud, presentatie en/of opmaak, geheel dan wel gedeeltelijk, te reproduceren, verspreiden, hergebruiken, op te vragen of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is voor persoonlijke, niet commerciele gebruik. Indien schriftelijke toestemming door 1908.nl wordt verleend, zal de ontvanger van de toestemming te allen tijde een uitdrukkelijke bronvermelding plaatsen, alsmede het plaatsen van een hyperlink in het (tekstuele) bericht dat doorlinkt naar het originele bericht danwel andere vormen van intellectuele eigendom.

1908.nl heeft het recht, maar niet de plicht, om de toegang tot informatie te weigeren dan wel om informatie te verwijderen als er, naar het uitsluitend oordeel van 1908.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Privacy- en cookiebeleid

Het privacy- en cookiebeleid van 1908.nl is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de websites en social media kanalen van 1908.nl en maakt integraal deel uit van deze voorwaarden. Klik hier om naar het privacy- en cookiebeleid te gaan.

Slotbepaling

Op deze Algemene voorwaarden en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van een 1908.nl account samenhangen, is Nederlands recht van toepassing.