Disclaimer

1908.nl besteed constante zorg en aandacht aan de inhoud en samenstelling van de berichtgevingen en stelt zich tot doel om altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Desalniettemin kan 1908.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit daarvan. 1908.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe en/of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van 1908.nl, het gebruik van informatie die door middel van 1908.nl is verkregen of de (tijdelijke) onmogelijkheid om 1908.nl te kunnen bereiken. 

Beweringen en meningen, geuit in mededelingen en/of artikelen, zijn die van de auteur(s) en niet noodzakelijkerwijs van 1908.nl. Op geen enkele manier kan 1908.nl verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en in geen geval aansprakelijk voor enigerlei schade die daar mogelijk uit voortvloeit. 

1908.nl kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

1908.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites, social media kanalen of anderzins waarnaar wordt gelinkt en/of de wijze waarop de websites omgaan met (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright statement en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de website die wordt bezocht.