Copyright

De rechten met betrekking tot 1908.nl en haar logo, zoals de auteurs- en merkrechten, berusten uitsluitend bij 1908.nl. Deze rechten worden uitdrukkelijk en zonder uitzondering door 1908.nl voorbehouden. 

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteurs-, databank- en naburige rechten) met betrekking tot de inhoud, presentatie en opmaak (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) van de website 1908.nl en gerelateerde websites, social media kanalen en andere digitale en fysieke uitgaven, berusten uitsluitend bij 1908.nl en/of haar licentiegevers en worden eveneens uitdrukkelijk voorbehouden. Deze inhoud en opmaak zijn alleen bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Zonder voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van 1908.nl is het onder meer niet toegestaan de inhoud, presentatie en/of opmaak, geheel dan wel gedeeltelijk, te reproduceren, verspreiden, hergebruiken, op te vragen of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is voor persoonlijke, niet commerciële gebruik. Indien schriftelijke toestemming door 1908.nl wordt verleend, zal de ontvanger van de toestemming te allen tijde een uitdrukkelijke bronvermelding plaatsen, alsmede het plaatsen van een hyperlink in het (tekstuele) bericht dat doorlinkt naar het originele bericht danwel andere vormen van intellectuele eigendom.

1908.nl heeft het recht, maar niet de plicht, om de toegang tot informatie te weigeren dan wel om informatie te verwijderen als er, naar het uitsluitend oordeel van 1908.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.